Pomoc prawna dla klientów indywidualnych
i przedsiębiorstw.

Dochodzenie odszkodowań

W naszej kancelarii adwokackiej z siedzibą w Tarnowie zajmujemy się udzielaniem pomocy Klientom w dochodzeniu należnych im odszkodowań. O rekompensatę finansową można starać się na przykład z tytułu wypadków samochodowych, uszczerbków odniesionych na zdrowiu fizycznym czy wypadków poniesionych przy pracy. Kompensacja przysługiwać może również w ramach tzw. zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę.

Rodzaje świadczeń finansowych

Przede wszystkim należy rozróżnić dwa pojęcia: odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za krzywdę. Pierwsze z nich jest świadczeniem wypłacanym przez sprawcę krzywdy w celu pokrycia kosztów naprawy zniszczonego mienia, leczenia, rehabilitacji lub zabiegów medycznych. Zadośćuczynienie dotyczy zaś szkód niemajątkowych, na przykład stresu bądź uszczerbku na zdrowiu psychicznym, które zostały wywołane przez daną sytuację. Poszkodowani mogą ubiegać się o otrzymanie jednego z tych świadczeń lub obu naraz – w zależności od skali wyrządzonej krzywdy. O ile wysokość należnego odszkodowania można oszacować w dosyć prosty sposób poprzez zsumowanie rachunków za naprawę naruszonego mienia, leki itp., to w przypadku zadośćuczynienia nie jest to aż tak oczywiste.

Na czym może polegać pomoc prawna w dochodzeniu ww. należności?

Zadaniem prawnika jest wsparcie Klienta w zebraniu dowodów świadczących o należnej mu rekompensacie finansowej i w sporządzeniu wniosku o jej uzyskanie, sformułowanego na ich bazie. Adwokat analizuje też podpisane przez swojego klienta polisy, a także doradza, jak postępować w przypadkach, które nie zostały w nich ujęte. Podczas konsultacji Klient może dowiedzieć się, jakich roszczeń może dochodzić i jaka powinna być ich wysokość – zdarzają się przypadki, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe wypłacają świadczenia w kwocie niższej, niż przysługuje pokrzywdzonemu

Dochodzenie odszkodowań – ile może trwać proces

Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie – każda sprawa ma swój indywidualny przebieg. Sporządzone roszczenie powinno być w pierwszej kolejności zgłoszone do zakładu ubezpieczeń, który wydaje decyzję dotyczącą jego przyznania. Można się od niej jednak odwołać i wstąpić na drogę sądową. Wtedy oczywiście dochodzenie roszczenia będzie trwało dłużej.